Курсове по биология за кандидат-студенти

Изпитът по биология в българските висши учебни заведения е задължителен за специалностите, свързани с хуманитарната и ветеринарна медицина, както и за всички специалности в отделни факултети на ВУЗ с биологична ориентация. Неговото успешно полагане изисква цялостна подготовка, включваща изграждане на умения за развиване на логически обосновани теми, както и за работа с различни типове тестови задачи, свързани с учебното съдържание по биология и здравно образование.

Цели

 • подготовка за изпит в СУ и избираема матура;
 • подготовка за изпит в МУ и избираема матура;
 • подготовка за ЛТУ и избираема матура;
 • подготовка за други ВУЗ с биологична насоченост

Учебни материали

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

Организация

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
 • предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
 • всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал – писмено или устно;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал, да развият в къщи темата по предоставения план и да подготвят писмената домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени и устни изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на кoнкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди кампанията;

Преподаване

Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и учебните програми по биология и здравно образование за задължителна и профилирана подготовка от ІХ до ХІІ клас.
Програмата включва подробно представяне на учебното съдържание по биология и здравно образование – 8, 9 и 10 клас чрез:

 • логическо и пълно изложение на темата по определен алгоритъм;
 • дефиниране на основните понятия, включени в дадената тема;
 • илюстриране с примери на биологичните понятия;
 • изясняване на логическата взаимовръзка между въпросите от конспекта и структурирането им в една тема;
 • изработване и разчитане на схеми, схематични рисунки, таблици, графики, свързани с учебния материал;
 • попълване на таблици за установяване и коригиране нивото на знания;
 • пълен анализ на писмените изпитвания;
 • запознаване с критериите за оценка на писмена работа и тест;
  Знанията и уменията в програмата проверяват познавателните постижения на различни равнища /категории умствени дейности/: възпроизвеждане /репродукция/, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка.

При подготовка за СУ и матура – формиране на умения за работа с различни типове тестови задачи:

 • задачи със структуриран отговор – тип „множествен избор“. Учениците избират един верен отговор от четири възможни отговора или от дадена комбинация.
 • задачи с ограничена свобода на отговора – тип „полуоткрити задачи“; Задачите са разнообразни – за заместване; за откриване и коригиране на грешки; за асоциация; за допълване, преобразуване и редактиране на текст; за означения на схеми; за изграждане на диаграми и графики, за попълване на таблици, за решаване на генетични задачи и др.
 • задачи със свободен отговор – тип „есе“. При решаването на тези задачи учениците проявяват собствен стил на мислене, собствена позиция, находчивост, творчество и т.н.

При подготовка за МУ и СУ – съставяне на подробни планове на примерни теми; логическото им конструиране; коментар на възможни формулировки; работа върху графичното оформяне на писмената работа в изпитен формат;
Знанията и уменията, които оценяваме, са свързани с:

 • разпознаване, сравняване и групиране по избрани признаци на структури и процеси, протичащи в микросистемата, мезосистемата и макросистемата;
 • моделиране на процеси и явления;
 • прилагане на алгоритъм за решаване на генетични задачи;
 • анализиране на връзки и зависимости между системите на живото;
 • анализиране, обосноваване и оценяване на взаимоотношения на структурно и функционално равнище в микро-, мезо- и макросистемата;
 • обосноваване на единството и многообразието на видовете и тяхната адаптация;
 • решаване на проблеми и казуси на анатомична, физиологична, хигиенна, генетична, екологична и еволюционна основа;

Изпитване

За СУ и МУ – частично писмено изпитване върху част от тема – увод, изложение, заключение; при пробен изпит – изпитване върху конструиране на цялостна тема;

За СУ и матура – изпитване чрез определен брой тестови въпроси или цялостен тест. Оценяването на задачите от теста се извършва по точкова система. Оценката /в брой точки/ се формира на основата на постигнатите резултати от всички части на теста.

Комбиниран вариант на обучението предвижда редуване на изпитните формати.

Необходими материали

 • бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции