Курсове по български език и литература за кандидат-студенти

Програма “Български език и литература”

Изпитът по български език и литература във всички ВУЗ в страната осигурява достъп до фундаментални специалности от хуманитарната сфера. Неговото успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

ЦЕЛИ

 • подготовка за изпит в СУ и задължителна матура;
 • подготовка за изпит в УНСС и задължителна матура;
 • подготовка за СУ, УНСС и задължителна матура;

ОРГАНИЗАЦИЯ

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
 • предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
 • всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал – писмено или устно;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени и устни изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди кампанията;

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Преподаване

Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения.

Програмата включва подробно представяне на творчеството на авторите от българската литература, заложени за изучаване в 11 и 12 клас на гимназиалната степен чрез:

 • изясняване на социокултурния контекст, към който принадлежи творчеството им;
 • подробен анализ на литературните творби, заложени в програмата;
 • извеждане на ключови логически постановки, образи и теми в творчеството им;
 • маркиране на ключови цитати от литературните произведения;
 • запознаване с основните критически тези;
 • изясняване на основната необходима литературна терминология;
 • при подготовка за СУ – съставяне на подробни планове на примерни теми; логическо конструиране на тези; коментар на възможни формулировки; работа върху графичното оформяне на писмената работа в изпитен формат; упражнения за стил на писане и изказ;
 • при подготовка за УНСС и матура – отделяне на фактологичната и литературно-теоретична информация, която може да бъде засегната в тестовите въпроси; упражнения за създаване на резюме и работа с въпроси с отворен отговор;
 • запознаване с критериите за оценка на писмена работа и тест;
 • независимо от целта на курса, в преподаването е заложено изясняване на основни положения от българската граматика на теоретично и функционално ниво. Курсът по езикова култура включва преподаване на езиковите дялове фонетика, морфология, лексикология, синтаксис, стилистика.
9

Изпитване

Методическите форми на контрол зависят от изпитния формат, към който е насочен курсът:

 • за СУ – частично писмено изпитване върху композиционна част от тема – увод, теза, аргументация, заключение; при пробен изпит – изпитване върху конструиране на цялостна тема;
  – устно и писмено изпитване върху цитати от литературните произведения;
 • за УНСС и матура – изпитване чрез писмен отговор на конкретни въпроси;
  – изпитване чрез определен брой тестови въпроси или цялостен тест.
  комбиниран вариант на обучението предвижда редуване на изпитните формати.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

 • литературните произведения от програмата за 11 и 12 клас;
 • бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всеки ученик има възможност безплатно да получи достъп до:

 • програма “Нещо повече от курса”;
 • консултация за попълване на документи за кандидатстване.

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции