Курсове по география за кандидат-студенти

Програма “География и икономика”

Изпитът по гегография и икономика във всички ВУЗ в страната осигурява достъп до фундаментални специалности от хуманитарната и икономическа сфера. Неговото успешно полагане изисква конструктивна и задълбочена подготовка, обвързваща практическите умения с научни знания и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

ЦЕЛИ

 • подготовка за изпит в СУ и избираема матура;
 • подготовка за изпит в УНСС и избираема матура;
 • подготовка за СУ, УНСС и избираема матура;
 • подготовка за всички ВУЗ, които предвиждат конкурсен изпит по география.

ОРГАНИЗАЦИЯ

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
 • предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
 • всяко занятие започва с изпитване върху преподадения на предходното материал – писмено или устно;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени и устни изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график, във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди кампанията;

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Преподаване

Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения.
Програмата включва подробно представяне на темите по география и икономика на България, заложени за изучаване в 11 и 12 клас на гимназиалната степен чрез работа по три компонента:

компонент А – фокусира вниманието върху основни знания и умения за писмено представяне на географска информация и се осъществява по писмени разработки на всички теми.

 • всяка тема се разработва по план, даващ възможност съдържанието й да се представи в логическа последователност и да се спази изискването за правилна конструкция на темата. То е основен елемент при оценяването на кандидатстудентските работи. Само по себе си правилното конструиране е научен алгоритъм, чрез който по-лесно и дълготрайно се запомня географското съдържание.
 • в процеса на работа се усвояват ключови думи и понятия, които водят до писане на географски език. Това дава възможност да се отговори на критериите за език, стил и правопис на отделните ВУЗ.
 • Към всяка тема се прилагат различни упражнения – визуализиране на географското съдържание чрез схеми, диаграми, графики и други картографски изображения; изработване на резюмета и географски есета.

компонент Б – включва работа с тестове, съобразени с програмата и критериите за оценяване на знанията и уменията по география и икономика, придобити в последния курс на обучение в средното училище. Използваните тестове следват форматите на водещите ВУЗ в страната.

компонент В – представлява занимания с практически задачи и упражнения, с които се измерват постиженията при извършване на дейности като визуализиране, използване и анализ на географска информация, от картографски материали.

9

Изпитване

Методическите форми на контрол зависят от изпитния формат, към който е насочен курсът:

за СУ:

 • частично писмено изпитване върху композиционна част от тема; при пробен изпит
 • изпитване върху конструиране на цялостна тема;
 • устно и писмено изпитване върху географска информация;

за УНСС и матура:

 • изпитване чрез писмен отговор на конкретни въпроси;
 • изпитване чрез определен брой тестови въпроси или цялостен тест.
  Комбинираният вариант на обучение включва редуване на изпитните форми.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

 • карта на България за подготовка вкъщи;
 • бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всеки ученик има възможност безплатно да получи достъп до:

 • програма “Нещо повече от курса”;
 • консултация за попълване на документи за кандидатстване.

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции