КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ПО ИСТОРИЯ

Програма “История на България”

Изпитът по история във всички ВУЗ в страната осигурява достъп до фундаментални специалности от хуманитарната сфера. За да бъде положен успешно, се изисква конструктивна, адекватна и широкопрофилна подготовка, съчетаваща практическите знания с общата култура, както и възможността за най-целесъобразното им представяне в писмена форма.

Открийте нови образователни хоризонти, запишете се на нашите специално изготвени кандидатстудентски курсове по история.

ЦЕЛИ

 • подготовка за изпит в СУ и избираема матура;
 • подготовка за изпит в УНСС и избираема матура;
 • подготовка за СУ, УНСС и избираема матура;

ОРГАНИЗАЦИЯ

 • Входящ тест поставя началото на всеки курс, като целта му е да определи познавателното ниво на ученика;
 • Курсовете протичат по определен график: груповото обучение включва 4 астрономически часа за работа седмично, а индивидуалното – 3 часа. Предвиждат се 3 допълнителни бонус часа месечно за всеки ученик, срещнал трудности в процеса на усвояването на преподадения материал;
 • Всяко занятие стартира с писмен или устен изпит върху преподадения предходният път учебен материал;
 • След приключване на всяко занятие на учениците се възлага ангажимента да научат добре преподадения за деня материал и да подготвят за следващия път домашна работа в писмен вид, която ще бъде прецизно рецензирана и оценена по познатата шестобална система;
 • На различни етапи от курса се провеждат изпити (устни и писмени), чиято цел е да се определи нивото на усвояване на преподадения материал; Всяка една изпитна работа се дискутира подробно с ученика в посока отстраняване на допуснатите от него грешки. Изпитите се провеждат по график, във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • Обучението приключва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди кампанията.

Специализирани кандидатстудентски курсове по история – важна крачка към Вашия образователен успех

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

За целта на курсовете използваме утвърдени и одобрени от МОН учебници, съобразени с изискванията за образователно ниво и задълбочена познаваемост на материала. Комбинираме основните учебници с подходящ лекционен курс и адекватно мултимедийно обучение.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Преподаване

Учебният материал е систематизиран и разпределен в учебни единици, внимателно съобразени с актуалните конспекти на висшите учебни заведения.

Програмата включва детайлно запознаване с периодите на българската история, включени в приемните изпитни конспекти на висшите училища чрез:

 • Подходящ подбор на тематичен фактологически материал и прецизната му хронологична систематизация;
 • Задълбочен анализ, изчерпателни обобщения и ясно изразяване на изводи, касаещи определени ключови събития, процеси, явления и личности от българската история;
 • Запознаване с основните тези по спорните датировки в българската история;
 • Запознаване с актуалните критерии за оценяване на тестовете и писмените работи.

Независимо от целта на курса, в преподаването е заложено изясняване на европейския и средиземноморския исторически, социален и религиозен контекст на изучавания период от българската история.

При подготовка за приемен изпит по история в СУ:

 • Изготвяне на подробни и изчерпателни планове, които създават добре структурирано изложение и разкриват еднозначно логическите връзки между засегнатите събития по конкретната тема, заложена в обявената учебна програма по история на България за ХІ клас на СОУ – задължителна подготовка;
 • Упражнения, изясняващи историческата терминология и историческите извори и водещи до тяхното коректно използване;
 • Упражнения и разяснения, спомагащи развитието на езиковата и стиловата грамотност на изложението;
 • Коментар на възможни формулировки на темите, включени в изпитния конспект;
 • Развиване на умения за изготвяне на добро графично оформление на писмената работа в изпитния формат.

При подготовка за УНСС и матура:

 • Разделяне на отделните периоди от българската история на фактология и аналитично-обобщителна информация, които тестовите въпроси могат да засегнат;
 • Упражнения за развиване на кратки резюмета и работа по въпросите с отворен отговор.
9

Изпитване

Методическите форми на ефективен контрол зависят от изпитния формат, към който е насочено обучението в курса.

За СУ:

 • Частично писмено изпитване върху план на темата, както и върху хронологично отделена част от темата.

За УНСС:

 • Изпитване чрез писмен отговор на конкретни тематични въпроси;
 • Изпитване чрез цялостен тест или определен брой тестови въпроси.

Комбинираният вариант на обучение включва редуване на изпитните форми.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

 • Избраният от ръководителя на курса учебник за 11 клас;
 • Бели листа за водене на записки в час, за изготвяне на домашните работи и за полагане на изпит;
 • Папки за лесно групиране на материалите, изготвени по време на проведения курс.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всеки ученик разполага с възможността да получи безплатен достъп до:

 • Програма “Нещо повече от курса”;
 • Консултация за попълване на документи за кандидатстване.

За адекватен подбор на група препоръчваме предварителна консултация с нашия офис-мениджър относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните Ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции