Курсове по история за кандидат-студенти

Програма “История на България”

Изпитът по история във всички ВУЗ в страната осигурява достъп до фундаментални специалности от хуманитарната сфера. Неговото успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

ЦЕЛИ

 • подготовка за изпит в СУ и избираема матура;
 • подготовка за изпит в УНСС и избираема матура;
 • подготовка за СУ, УНСС и избираема матура;

ОРГАНИЗАЦИЯ

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
  предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
 • всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал – писмено или устно;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени и устни изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график, във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди кампанията;

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Преподаване

Учебният материал е разпределен в учебни единици, съобразени с конспектите на висшите учебни заведения.
Програмата включва подробно запознаване с периодите на българската история, включени в приемните изпитни конспекти на висшите училища чрез:

 • правилен подбор на фактологическия материал и неговата систематизация в хронологическа последователност;
 • анализ, обобщения и изразяване на ясни изводи по отношение на определени събития, личности, явления и процеси от българската история;
 • запознаване с основни тези по спорните датировки в българската история;
 • запознаване с критериите за оценка на писмена работа и тест;
  Независимо от целта на курса, в преподаването е заложено изясняване на европейския и средиземноморския исторически, социален и религиозен контекст на изучавания период от българската история.

При подготовка за приемен изпит по история в СУ:

 • съставяне на подробни планове, които да водят до ясна структура на изложението и разкриване на логическата връзка между събитията по зададената тема, заложена в учебната програма по история на България за ХІ клас на СОУ – задължителна подготовка;
 • упражнения, изясняващи историческата терминология и историческите извори и водещи до тяхното коректно използване;
 • упражнения и разяснения, водещи до създаване на необходимата езикова и стилова грамотност на изложението;
 • коментар на възможни формулировки на темите, включени в изпитния конспект;
 • работа върху графичното оформяне на писмената работа в изпитен формат;

При подготовка за УНСС и матура:

 • разделяне на отделните периоди от българската история на фактология и аналитично-обобщителна информация, които могат да бъдат засегнати в тестови въпроси;
 • упражнения за създаване на кратки резюмета и работа по въпроси с отворен отговор.
9

Изпитване

Методическите форми на контрол зависят от изпитния формат, към който е насочен курсът.

За СУ:

 • частично писмено изпитване върху план на темата, както и върху хронологично отделена част от темата;

За УНСС:

 • изпитване чрез писмен отговор на конкретно формулирани въпроси;
 • изпитване чрез определен брой тестови въпроси или цялостен тест.

Комбинираният вариант на обучение включва редуване на изпитните форми.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

 • избраният от преподавателя учебник за 11 клас;
 • бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всеки ученик има възможност безплатно да получи достъп до

 • програма “Нещо повече от курса”;
 • консултация за попълване на документи за кандидатстване.

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска спeциалност и яснота за формата на полагания изпит!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции