Курсове по химия за кандидат-студенти

Изпитът по химия в българските висши учебни заведения е задължителен за специалностите, свързани с хуманна медицина, както и за всички специалности в отделни факултети на ВУЗ с химическа ориентация. Неговото успешно полагане изисква цялостна подготовка, включваща изграждане на умения за развиване на логически обосновани теми както и за работа с различни типове тестови задачи, свързани с учебното съдържание по химия и опазване на околната среда.

Цели

Учебни материали

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

Организация

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
 • предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
 • всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал – писмено или устно;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени и устни изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди кампанията.

Преподаване

Програмата включва учебното съдържание по неорганична и органична химия, изучавано в средното общообразователно училище. Тематиката и степента на трудност са съобразени преди всичко с изискванията за държавния зрелостен изпит и изпитните програми и изисквания на вузовете в страната.

Програмата включва подробно представяне на учебното съдържание по химия и опазване на околната среда -7, 8, 9 и 10 клас чрез:

 • логическо и пълно изложение на темата по определен алгоритъм;
 • дефиниране на основните понятия, включени в дадената тема;
 • илюстриране с примери на химичните понятия;
 • изясняване на логическата взаимовръзка между въпросите от конспекта и структурирането им в една тема;
 • изработване и разчитане на схеми, схематични рисунки, таблици, графики, свързани с учебния материал;
 • попълване на таблици за установяване и коригиране нивото на знания;
 • пълен анализ на писмените изпитвания;
 • запознаване с критериите за оценка на писмена работа и тест;
  Знанията и уменията в програмата проверяват познавателните постижения на различни равнища /категории умствени дейности/: възпроизвеждане /репродукция/, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка .

При подготовка за СУ и матура – формиране на умения за работа с различни типове тестови задачи:

 • задачи със структуриран отговор – тип „множествен избор“. Учениците избират един верен отговор от четири възможни отговора или от дадена комбинация.
 • задачи с ограничена свобода на отговора – тип „полуоткрити задачи“; Задачите са разнообразни – за заместване; за откриване и коригиране на грешки; за асоциация; за допълване, преобразуване и редактиране на текст; за означения на схеми; за изграждане на диаграми и графики, за попълване на таблици, за решаване на генетични задачи и др.
 • задачи със свободен отговор. При решаването на тези задачи учениците проявяват собствен стил на мислене, собствена позиция, находчивост, творчество и т.н.

При подготовка за МУ и СУ:

 • съставяне на подробни планове на примерни теми;
 • логическото им конструиране;
 • коментар на възможни формулировки;
 • работа върху графичното оформяне на писмената работа в изпитен формат;

В края на обучението курсистът трябва да:

 • Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми;
 • Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата;
 • Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи;
 • Използва примери за изомери и хомоложни редове;
 • Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери;
 • Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества;
 • Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите;
 • Различава основните типове химични връзки;
 • Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки;
 • Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка;
 • Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго;
 • Определя степента на окисление на химичните елементи;
 • Описва приложението на изучавани вещества;
 • Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда;
 • Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали;
 • Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси;
 • Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие;
 • Изразява химични процеси чрез химични уравнения;
 • Описва видовете разтвори и техните свойства;
 • Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата;
 • Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка);
 • Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения;
 • Познава основни физични величини и връзки между тях;
 • Прилага правилата за безопасна работа.

Изпитване

Методическите форми на контрол зависят от изпитния формат, към който е насочен курсът:

 • За СУ и МУ – частично писмено изпитване върху част от тема – увод, изложение, заключение и логически задачи; при пробен изпит – изпитване върху конструиране на цялостна тема и 4 логически задачи 2 от неорганична химия и 2 от органична химия;
 • За СУ и матура – изпитване чрез определен брой тестови въпроси или цялостен тест и 4 логически задачи. Оценяването на задачите от теста се извършва по точкова система. Оценката /в брой точки/ се формира на основата на постигнатите резултати от всички части на теста.
 • Комбиниран вариант на обучението предвижда редуване на изпитните формати.

Необходими материали

 • Бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • Папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;
 • Периодична система на химичните елементи;
 • Периодична система на химичните елементи-разгъната форма;
 • Периодична система на химичните елементи-подредени по номер с наименования на български и английски език;
 • Ред на относителна активност на елементите;
 • Таблица на разтворимостта;
 • Електронна конфигурация и степен на окисление на елементите.

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции