Курсове по български език и литература за матура

Матурата по български език и литература е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

Цели

 • вникване в ситематиката на решаване на тест с отворени и затворени отговори;
 • запознаване с модели за създаване на свободен текст по цитат от литературно произведение;
 • придобиване на висока езикова и литературна компетентност

Учебни материали

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

Организация

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
 • предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
 • всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал – писмено или устно;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система и точков вариант;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени и устни изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график, във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди матурата;

Преподаване

Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно програмата на МОН за държавен зрелостен изпит. Програмата включва:

1. Подробно представяне на творчеството на авторите от българската литература, заложени за изучаване в 11 и 12 клас на гимназиаланата степен чрез:

 • изясняване на социокултурния контекст, към който принадлежи творчеството им;
 • подробен анализ на литературните творби, заложени в програмата;
 • извеждане на ключови логически постановки, образи и теми в творчеството им;
 • маркиране на ключови цитати от литературните произведения;
 • запознаване с основните критически тези;
 • изясняване на основната необходима литературна терминология;
 • съставяне на подробни планове на примерни съчинения по цитат от литературно произведение; логическо конструиране на тези;
 • коментар на представителни откъси от произведения; работа върху графичното оформяне на писмената работа в изпитен формат;
 • упражнения за стил на писане и изказ;
 • отделяне на фактологичната и литературно-теоретична информация, която може да бъде засегната в тестовите въпроси; упражнения за създаване на резюме и работа с въпроси с отворен отговор;
 • запознаване с критерите за оценка на писмена работа и тест;

2. Подробно преподаване на българската граматика на теоретично и функционално ниво:

 • изясняване на теоретичните правила по дяловете от езикознанието фонетика, морфология, лексикология, синтаксис, стилистика.
 • упражнения за тренинг.

Изпитване

Методическите форми на контрол са съобразени с формата на матурата:

 • изпитване чрез писмен отговор на конкретни въпроси;
 • изпитване чрез определен брой тестови въпроси или цялостен тест по граматика и по литература;
 • домашни работи за развиване на коментарен текст по цитат.

Необходими материали

 • литературните произведения от програмата за 11 и 12 клас;
 • бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;

Допълнителни услуги

Всеки ученик има възможност безплатно да получи достъп до:

 • програма „Нещо повече от курса“;
 • консултация за попълване на документи за кандидатстване.

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции